مانند عطرهای فرانسوی

عطرش هوش از سرت میبرد

اردیبهشت را میگویم