پسر عجیبی بود.توی اتوبوس بالای سرما وایستاده بود تا دید ما رفتیم توی اینستاگرام برگشت گفت: کثیف تر از این دنیا،هیچ دنیایی 

نیست.واکنشی نشان ندادم.دیدم نه خیر آقا قراره بالای منبر بماند.بهش گفتم هرموضوع و مکانی میتواند خوب باشد و می تواند بد.بستگی 

به خودمان داره و قبول دارم که بعضی ها عکس ها و فیلم های نامناسبی میذارن.گفت نه دیگه اینجا خیلی بدتره

بهش گفتم اینستا عکساش همون صحنه هایی هست که توی جامعه می بینیم.همون حرمت هایی از بین رفته که کارگردان محترم به اسم

 آگاهی توی فیلم های سینمای از بین برد و شیک و مجلسی پاش نوشت جهت بالا رفتن اگاهی ملت..دیدم طرف از این بالا منبر بشین ها

هست.منم بهش گفتم باشه کار شما عالی،بزن فیلترش کن