سرعت خیلی چیزها را حذف کرده است


لذت یک سفر با ماشین به جای هواپیما


انتظار  جواب نامه ها و حرف ها تو چندتا کاغذ خط دار و کشدار به جای نامه های الکترونیکی


لحظه شماری برای ظاهر شدن عکس های توی نگاتیو به جای  فتوشاپ عکس ها کنج دل موبایل ها