خدا نکند به ادم بگن به مدت یک ماه یک سری از خوراکی ها را بذار کنار

هیچی دیگه،در حد قحطی زدگان آفریقا ولع پیدا میکنی و دچار یک سیری اجتناب ناپذیر...

این مربی بنده خدای ما گفت: خانما چالش تیر:

اجتناب از شیرینیجات مصنوعی

گفتیم خوب ما که اصلا اهل چای شیرین و قند نیستیم،اما از صبح که اومدم یک بستنی و یک کیک خوردم. خدا اخرش را بخیر کنه