یک وقتایی بد نیست باهم تو قالب کامنت با هم صحبت کنیم.

خوب این همه من حرف میزنم و شماهم لطف میکنید و میخونید

جالا شماها یه چیزایی بگید و من بخونم