امروز فهمیدم

تصورات دخترانه ام خدایی دارد

خدایی که می شود راحت با او درباره تصورات بامزه حرف زد

می شود ،در گوشی درباره تصوراتی که دیگران محال می پندارنش و بهش لبخند می زنند،حرف زد

و او بگوید

تا وقتی من خدایت باشم،تا وقتی در گوش من حرفهایت را بزنی

هیچ خیال و تصوری ،محال نیست

و خدا کند که من هم بنده این خدا بمانم