دوماه عزادری هایتان قبول حضرت مادر

الهی این اشک ها و روضه هایی که این دوماه رفتیم،بماند امانت دست حضرت صاحب تا به وقت سختی های دنیا و اخرت به دادمان برسند

عید شما مبارک

الهی براتون پر از خبرهای خوب.شاد..تن سالم..دل خوش..عاقبت بخیری باشد

از این ورزن حرف ها دیگه