یک روزهایی انگار پر از گریه کردنی

بی دلیل و با دلیل

طولانی بودن یکی از فصل هایی که داری از کتابت میخوانی...

حرف ساده مامانت...

تمام شدن دستمال کاغذی..

نداشتن یک فیلم یا سریال جدید برای تماشا کردن...

و بهونه ای که کنارت نیست...